Stella Hoërskool Akademie

Akademie

Omvattende vakkeuses, Spesialisvakonderrig

Remediërende onderrig

Rekenaarvaardigheid vir almal

Universiteitsvrystelling, 100% slaagsyfer

Kandidate in top 20 van provinsie

Stella Hoërskool Sport

Sport

Uitmuntende hoofstroomsporte

Gespesialiseerde, doelgerigde afrigting

Konsekwente individuele prestasies

Konsekwente spansportprestasies

.

Stella Hoërskool Kultuur

Kultuur

Uitmuntende ondersteuning in uitvoerende kunste

Openbare gespreksforums

Kultuurgeleenthede

.

Voorblad Nuus

Stella Hoërskool

As enigste Afrikaanse Hoër- en Laerskool in Stella is die Hoërskool Stella bewus van sy verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer tot die opvoeding van sy leerlinge volgens Afrikaanse tradisie, gegrond op Christelike norme. Gesien in die lig van die skool se roeping, stel die skool hoë eise aan sy leerlinge ten opsigte van pligsbesef, toewyding, netheid, dissipline, wellewendheid en 'n gebalanseerde lewensuitkyk. Die skool se missie is hierby ter insae.

Die skool se vakkeuse en kursusse is beplan om voorsiening te maak vir voortgesette studie aan universiteite, technikons en kolleges, en maak ook voorsiening vir leerlinge wat onmiddelik na hulle skoolopleiding tot 'n beroep wil toetree. Bestudeer gerus die vakkeuses en skakel waar onsekerheid mag voorkom.

DIE HELDERSTE STER AAN DIE AFRIKAANSE PLATTELANDSE SKOLERUIM
Die leuse van Hoërskool Stella "Opoffering oorwin", sal ten volle uitgeleef word deur:
  1. Christelike opvoeding aan elke leerder te bied as toerusting vir die eise van die volwasse lewe deur waardes soos lojaliteit, vertroulikheid, selfdissipline, respek, trots, eerlikheid en verantwoordelikheid te vestig.
  2. Aan elke leerder geleentheid te bied vir optimale ontwikkeling van verstandelike,fisieke, emosionele, psigologiese en sosiale vermoëns.
  3. Kwaliteit onderwys in Afrikaans te bied deur alle beskikbare fisiese en menslikehulpbronne optimaal te benut, te bestuur en professionele etiek te handhaaf.
  4. Erkenning van die individualiteit en alle ander basiese menslike regte volgens dieGrondwet van die Republiek van Suid-Afrika.
  5. 'n Opvoedkundige omgewing te skep wat bevorderlik is vir die optimale ontwikkelingvan elke leerder.
  6. Fisieke en emosionele sekuriteit en geborgenheid te bied aan elke leerder en personeellid.
  7. 'n Gemoedelike atmosfeer te skep wat bevorderlik is vir die effektiewe kommunikasie tussen al die persone wat geassosieer word met die skool.
  8. Die bevordering van doeltreffende vennootskapsverhoudings en mede-eienaarskap tussen alle leerders, personeel, beheerliggaamlede, ouers, donateurs en die
  9. Die maksimale groei en potensiaalontwikkeling van alle personeellede te verseker.

Veilige geestesomgewing

Innige persoonlike verhoudings

Individuele aandag

Voltydse berading

Toewyding

Spanwerk

Individualiteit

Regverdigheid

Lojaliteit

Nederigheid

Empatie

Eerlikheid

Inligting

Jy kan 'n boom verplant, maar nie sonder sy wortels nie.

Oud-leerders het hulself vanaf Stella na nuwe teelaardes verplant, maar die wortels van Stella bly steeds deel van elke boom. En soos dit met die lewe van 'n boom gaan: op 'n stadium wil hy vrugte dra en begin teruggee aan nuwe, opkomende bome.

Die Stella Oud-Skoliere & Ondersteuners Bond het ten doel om oud-leerders in die geleentheid te stel om weer met hulle wortels in verbinding te kom.

In die afgelope jare het talle oud-leerlinge die skool gekontak en aangedui hulle wil die ou bande met hulle alma mater weer optel en versterk. Party wou huidige leerders ondersteun, hetsy deur finansiële hulp of prestasiebeurse. Ander wou hulp en bystand verleen met die daarstel van onderrig- en sport fasiliteite; nog andere wou by fondsinsamelingsfunksies betrokke raak, en nog vele meer.

Die Stella Oud-Skoliere & Ondersteuners Bond ( kortweg OSOB ) wil graag hierdie lojale oud-leerlinge ondersteun in hulle gesindheid en behoefte teenoor hul alma mater. Die OSOB wil hierdie oud-leerlinge erken in die annale van die skool en hulle nalatenskap bewaar. Oud-leerlinge se betrokkenheid gaan by die skool opgeteken word, maar ook deur middel van media onder ander oud-leerlinge versprei word. Graag wil die huidige skool en toekomstige geslagte hierdie goedgesinde oud-leerlinge as ewige eregaste van die skool ontvang en eer.

laai dokument af

<