Skool Reëls

1. VISIE EN MISSIE

1.1 Visie

Hoërskool Stella is die helderste ster aan dieAfrikaanse plattelandse skole hemelruim.

1.2 Missie

Die leuse van Hoërskool Stella "Opoffering oorwin", sal ten volle uitgeleef word deur: Christelike opvoeding aan elke leerder te bied as toerusting vir die eise van die volwasse lewe deur waardes soos lojaliteit, vertroulikheid, selfdissipline, respek, trots, eerlikheid en verantwoordelikheid te vestig. Aan elke leerder geleentheid te bied vir optimale ontwikkeling van verstandelike,fisieke, emosionele, psigologiese en sosiale vermoëns. Kwaliteit onderwys in Afrikaans te bied deur alle beskikbare fisiese en menslikehulpbronne optimaal te benut, te bestuur en professionele etiek te handhaaf. Erkenning van die individualiteit en alle ander basiese menslike regte volgens dieGrondwet van die Republiek van Suid-Afrika. 'n Opvoedkundige omgewing te skep wat bevorderlik is vir die optimale ontwikkelingvan elke leerder. Fisieke en emosionele sekuriteit en geborgenheid te bied aan elke leerder en personeellid. 'n Gemoedelike atmosfeer te skep wat bevorderlik is vir die effektiewe kommunikasie tussen al die persone wat geassosieer word met die skool. Die bevordering van doeltreffende vennootskapsverhoudings en mede-eienaarskap tussen alle leerders, personeel, beheerliggaamlede, ouers, donateurs en die breë gemeenskap. Die maksimale groei en potensiaalontwikkeling van alle personeellede te verseker.

2. HUISHOUDELIKEREëLS

2.1 Voorkoms van leerlinge

Die persoonlike voorkoms en kleredrag van 'n leerling moet voldoen aan die norme wat normaal weg aanvaar word in die gemeenskap wat deur die skool bedien word.

2.2 Gedrag en optrede van leerlinge

 • 2.2.1 Leerlinge moet die skool tydens die vasgestelde skoolure stiptelik bywoon. 'n Leerling mag nie gedurende skoolure sonder die skoolhoof se verlof uit 'n klas afwesig wees of die skoolterrein verlaat nie. In 'n geval van afwesigheid moet die ouers 'n rede aan die skoolhoof verstrek.
 • 2.2.2 Terwyl 'n leerling onder die skool se toesig is, mag hy nie 'n medeleerling se liggaamlike welsyn benadeel of in gevaar stel nie, en mag hy nie wapens, speelgoed of stowwe wat liggaamlike besering kan veroorsaak, in sy besit hê nie.
 • 2.2.3 Geen leerling mag op die skoolterrein of in die skoolgeboue rook nie.
 • 2.2.4 Terwyl hy onder die skool se toesig is, mag 'n leerling nie dwelmmiddels of alkoholiese drank of aanstootlike leesstof of materiaal in sy/haar besit hê of aan 'n ander gee nie.
 • 2.2.5 Skooleiendom, of enigiets by die skool wat die eiendom is van iemand anders, mag nie beskadig, ontsier of besoedel word nie.
 • 2.2.6 'n Leerling mag nie sonder die skoolhoof se verlof 'n selfaangedrewe voertuig op die skoolterrein bestuur of parkeer nie.
 • 2.2.7 Selfone word verbied. Selfone moet afgeskakel wees tydens skoolure. Selfone mag nie ter hand geneem word nie.

2.3 Deelname aan skoolprogram

 • 2.3.1 'n Leerling moet deelneem aan die opvoedingsprogramme soos deur die Onderwysdepartement voorgeskryf, tensy vrystelling deur die Departement verleen is.
 • 2.3.2 Wanneer 'n leering hom vrywillig by 'n buitemuurse skoolbedrywigheid aangesluit het, moet hy sy verpligtinge en verantwoordelikheid in verband daarmee stiptelik nakom, tensy hy deur die skoolhoof daarvan vrygestel word.
 • 2.3.3 Geen leerling mag minagting teenoor die Republiek van Suid-Afrika se nasionale simbole of die skool se kodes openbaar nie.
 • 2.3.4 Leerlinge mag nie die ordelike gang van onderrig versteur nie.

2.4 Algemeen

Geen leerling mag op enige wyse die naam van die skool in dis krediet bring nie.

2.5 Straf vir oortredinge

Straf sal ooreenkomstig die gedragskode toegepas word.

3. VAKKEUSE: VERDERE ONDERRIG EN OPLEIDING (VOO)

 • Die uitoefening van 'n vakkeuse is 'n uiters belangrike aangeleentheid. Na die Gr. 10-jaar word geen vakveranderinge toegelaat nie. 'n Program om Gr. 9-leerders te begelei na 'n sinvolle vakkeuse, word aangebied.

3.2 Vakkeuse:Gr10-12

Fundamentele Komponent

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels EersteAddisioneleTaal
 • Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
 • Lewensori nteringë
 • Keuse Komponent
 • Fisiese Wetenskappe of Besigheidstudies of Rekenaartoepassingstegnologie
 • Inligtingstegnologie of Lewenswetenskappe of Landboupraktyk
 • Rekeningkunde of Geografie of Gasvryheidstudies of Landbouwetenskap (Gr10 en 11)

3.3 Rekenaaropleiding

*'n Rekenaarprogram word aangebied van Gr. 1 tot Gr. 9 en is verpligtend vir die leerlinge.

4. ALGEMEEN

4.1 Liggaamlike Opvoeding

Alle leerlinge volg die voorgeskrewe leerprogram in Liggaamlike Opvoeding, behalwe in die geval van leerders wat vanweë mediese redes vrygestel is.

Die volgende reëls moet nougeset nagekom word:

 • 4.1.1 Leerlinge moet in die voorgeskrewe drag Liggaamlike Opvoeding doen.
 • 4.1.2 Indien 'n leerling om een of ander rede nie in staat is om tydens 'n spesifieke periode Liggaamlike Opvoeding te doen nie, moet sodanige leerling 'n verskoningsbrief van sy ouers voorsien of 'n mediese sertifikaat.
 • 4.1.3 Kwytskelding van deelname aan Liggaamlike Opvoeding moet deur 'n mediese sertifikaat gestaaf word.

4.2 Ander

Musiek kan privaat geneem word vanaf Graad R.

4.3 Geestelikeverryking JOT (Jesus our teacher)

Bybelonderrig vir alle grade

Verder word daar jaarliks christelike kampe vir alle leerders gehou.

5. KO-KURRIKULêRE AKTIWITEITE

5.1 Leerlinge word aangemoedig om deel te neem aan die kulturele en sportaktiwiteite wat deur die skool aangebied word. Ons beskou dit as 'n noodsaaklike aspek van die skool se opvoedingsprogram, en verwag dus dat elke leerling aan minstens een somer- en een wintersport deelneem indien mediese redes dit nie belet nie.

5.2 Wanneer leerlinge hulle verbind het tot die vereniging(s) en sportsoort(e) waaraan hulle gaan deelneem, verwag die skool dat hulle dwarsdeur die jaar alle oefeninge, wedstryde, vergaderings en byeenkomste getrou sal bywoon en hulle verpligtinge sal nakom.

5.3 Kulturele Aktiwiteite

 • SJG
 • Operette
 • Skoolkoor
 • Redenaars
 • Talentaand

5.4 Sport

5.4.1 Somersport:

Tennis, Krieket, Atletiek,Tweekamp, Swem

5.4.2 Wintersport:

Rugby, Netbal, Landloop

5.4.3 Ander:

Tennis kan privaat geneem word

5.5 Buitesport (verskeie ander aktiwiteite kan privaat geneem word)

 • Uithouritte
 • Karate
 • Dans
 • Jeugskou

6. SKOOLDRAG

6.1 Seunsdrag

Somersdrag:

 • Blou kortmouhemp
 • Grys korbroek
 • Grys kouse
 • Swart toerygskoene (wat gepolitoer kan word)
 • Blou V-nek trui of windjakker (Primêr) of
 • Kleurbaadjie (Sekondêr)

Wintersdrag:

 • Blou hemp met skooldas
 • Grys langbroek
 • Grys kouse
 • Swart toerygskoene (wat gepolitoer kan word)
 • Blou V-nek trui of windjakker (Primêr) of
 • Kleurbaadjie (Sekondêr)

Liggaamlike Opvoeding:

 • Sporthemp/Atletiekfrokkie en -broek

6.2 Dogtersdrag

Somersdrag:

 • Blou kortmouhemp
 • Blou sesbaan-romp
 • Wit sokkies
 • Swart skoene (wat gepolitoer kan word, Dol Bar of dwarsgespe)
 • Blou V-nek trui of windjakker (Primêr) of
 • Kleurbaadjie (Sekondêr)

Wintersdrag:

 • Blou hemp met skooldas
 • Grys langbroek
 • Grys kouse
 • Swart skoene (wat gepolitoer kan word)
 • Blou V-nek trui of windjakker (Primêr) of
 • Kleurbaadjie (Sekondêr)

Liggaamlike Opvoeding:

 • Sporthemp/Atletiekfrokkie en -broek

6.3 Voorkoms van leerlinge

Besonderhede van sportdrag, netheid van leerlinge, ander reëls, ens. word in die Gedragskode uiteengesit en is by inskrywing beskikbaar.

6.4 'n Klerebank is by die skool in bedryf. Kontak Mev E. Fourie (082 314 4512).

`n Totaal van 10 punte – Ouers word in kennis gestel van detensie, op ’n Vrydagmiddag, direk na skool. Detensie duur 1 ½ uur.
3 x Detensie en oortree steeds – verskyn voor SBL.
Na elke detensie – onderwyser aan diens haal punte deur en telling begin van voor.

Somersdrag

Graad 1 tot 3

Graad 1 tot 3

Blou gholfhempie, blou PT-broekie, wit kouse en tekkies (of kaalvoet). Blou V-halstrui, blou oortrektrui of blou seilbaadjie.

Woensdae (Saaldrag) : Blou kortmouhemp, grys kortbroek (vir seuns) en koningsblou romp met bou broekie onder romp (vir dogters) – verkieslik kaalvoet of met swart skoolskoene, grys kouse (vir seuns) en kort wit kouse (vir dogters). Blou V-halstrui, blou oortrektrui of blou seilbaadjie.

Graad 4 tot 7

Graad 4 tot 7

Blou kortmouhemp, grys kortbroek (vir seuns) en koningsblou romp met bou broekie onder romp (vir dogters) – kaalvoet (graad 4 – 6) of met swart skoolskoene, grys kouse (vir seuns) en kort wit kouse (vir dogters). Blou V-halstrui, blou oortrektrui of blou seilbaadjie.

Sekondêr skooldrag

Sekondêr skooldrag (Somer)

Seuns :Blou kortmouhemp (wit hemp vir matrieks) , grys kortbroek, swart skoolskoene en grys kouse. Blou V-halstrui, blou oortrektrui of Kleurbaadjie.

Dogters :Blou kortmouhemp en koningsblou romp met bou broekie onder romp met swart skoolskoene en kort wit kouse. Blou V-halstrui, blou oortrektrui of Kleurbaadjie.

Kloktye