Hoërskool   Laerskool   Kleuterskool   Koshuis   Eeufees
PROSPEKTUS
As enigste Afrikaanse Hoër- en Laerskool in Stella is die Hoërskool Stella bewus van sy verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer tot die opvoeding van sy leerlinge volgens Afrikaanse tradisie, gegrond op Christelike norme. Gesien in die lig van die skool se roeping, stel die skool hoë eise aan sy leerlinge ten opsigte van pligsbesef, toewyding, netheid, dissipline, wellewendheid en 'n gebalanseerde lewensuitkyk. Die skool se missie is hierby ter insae.
Die skool se vakkeuse en kursusse is beplan om voorsiening te maak vir voortgesette studie aan universiteite, technikons en kolleges, en maak ook voorsiening vir leerlinge wat onmiddelik na hulle skoolopleiding tot 'n beroep wil toetree. Bestudeer gerus die vakkeuses en skakel waar onsekerheid mag voorkom.
 
         
 
 
Welkom by Stella Hoërskool
 

 
 

VISIE

VISIE

DIE HELDERSTE STER AAN DIE AFRIKAANSE PLATTELANDSE SKOLERUIM
MISSIE

MISSIE

Die leuse van Hoërskool Stella "Opoffering oorwin", sal ten volle uitgeleef word deur:

  1. Christelike opvoeding aan elke leerder te bied as toerusting vir die eise van die volwasse lewe deur waardes soos lojaliteit, vertroulikheid, selfdissipline, respek, trots, eerlikheid en verantwoordelikheid te vestig.
  2. Aan elke leerder geleentheid te bied vir optimale ontwikkeling van verstandelike,fisieke, emosionele, psigologiese en sosiale vermoëns.
  3. Kwaliteit onderwys in Afrikaans te bied deur alle beskikbare fisiese en menslikehulpbronne optimaal te benut, te bestuur en professionele etiek te handhaaf.
  4. Erkenning van die individualiteit en alle ander basiese menslike regte volgens dieGrondwet van die Republiek van Suid-Afrika.
  5. ’n Opvoedkundige omgewing te skep wat bevorderlik is vir die optimale ontwikkelingvan elke leerder.
  6. Fisieke en emosionele sekuriteit en geborgenheid te bied aan elke leerder en personeellid.
  7. ’n Gemoedelike atmosfeer te skep wat bevorderlik is vir die effektiewe kommunikasie tussen al die persone wat geassosieer word met die skool.
  8. Die bevordering van doeltreffende vennootskapsverhoudings en mede-eienaarskap tussen alle leerders, personeel, beheerliggaamlede, ouers, donateurs en die breë gemeenskap.
  9. Die maksimale groei en potensiaalontwikkeling van alle personeellede te verseker.
Kleinskooletos

Kleinskooletos

Veilige geestesomgewing

Innige persoonlike verhoudings

Individuele aandag

Voltydse berading

Akademie

Akademie

Omvattende vakkeuses

Spesialisvakonderrig

Remediërende onderrig

Rekenaarvaardigheid vir almal

Universiteitsvrystelling

100% slaagsyfer

Kandidate in top 20 van provinsie

Kernwaardes

Kernwaardes

Toewyding

Spanwerk

Individualiteit

Regverdigheid

Lojaliteit

Nederigheid

Empatie

Eerlikheid

Sport

Sport

Uitmuntende hoofstroomsporte

Gespesialiseerde, doelgerigde afrigting

Konsekwente individuele prestasies

Konsekwente spansportprestasies

Kultuur

Kultuur

Uitmuntende ondersteuning in uitvoerende kunste

Openbare gespreksforums

Kultuurgeleenthede

Kulturele bewusmaking

Prospektus

Prospektus

As enigste Afrikaanse Hoër- en Laerskool in Stella is die Hoërskool Stella bewus van sy verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer tot die opvoeding van sy leerlinge volgens Afrikaanse tradisie, gegrond op Christelike norme. Gesien in die lig van die skool se roeping, stel die skool hoë eise aan sy leerlinge ten opsigte van pligsbesef, toewyding, netheid, dissipline, wellewendheid en 'n gebalanseerde lewensuitkyk. Die skool se missie is hierby ter insae.
Die skool se vakkeuse en kursusse is beplan om voorsiening te maak vir voortgesette studie aan universiteite, technikons en kolleges, en maak ook voorsiening vir leerlinge wat onmiddelik na hulle skoolopleiding tot 'n beroep wil toetree. Bestudeer gerus die vakkeuses en skakel waar onsekerheid mag voorkom.


 
 
 
Belangrike Inligting

Volg ons op   facebook

Stella Eufees 7 & 8 Sep 2018
Oor

vier ons '100 jaar van Uitnemendheid'
'
Trotse Borg van ons sport klere
Kloktye
SKOOLTERMYNE 2017

 

1

2

3

4

Skole open

(9) 11 Jan

18
April

24
Julie

9
Okt

Skole sluit

31
Maart

30
Junie

29
Sept

6 (8)
Des

 

Public and School Holidays 2017
1 January: New Year's Day
20 March: School holiday
21 March: Human Rights Day
14 April: Good Friday
17 April: Family Day
27 April: Freedom Day
28 April: School holiday
1 May: Workers Day
16 June: Youth Day
9 August: National Women's Day
24 September: Heritage Day
25 September: Heritage Day observed
16 December: Day of Reconciliation
25 December: Christmas Day
26 December: Day of Goodwill

 
         
 
 
 
Besoekers
 
   
   
 
   
   
 
 
Adverteer op hierdie webwerf en ondersteun Stella Hoërskool
 
 
Vir meer inligting om hier te adverteer kontak
stellaADS@kreativan.co.za
081 440 6455